Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия

Иерусалим и братская встреча в Аммане

Иерусалим и братская встреча в Аммане
Εκτύπωση
2 Απριλίου 2020 έτος 16:08

На портале Православие.ru опубликовано интервью с митрополитом Вострским Тимофеем, экзархом Иерусалимского Патриархата на острове Кипр. Беседа посвящена встрече Предстоятелей в Аммане и реакции на нее Патриарха Варфоломея.

— Некоторое время назад, 25-27 февраля 2020 года, в Королевстве Иордания, в городе Амман, проходила встреча глав и представителей некоторых Православных Церквей. Почему Блаженнейший Патриарх Феофил III проявил инициативу для этой встречи?

— Братская встреча в Аммане (именно так ее назвал Иерусалимский Патриарх Феофил III) уже является важным историческим фактом современности. Идея этой братской встречи истекала из попечения Блаженнейшего Патриарха Феофила о вопросах сохранения единства между Церквями, которое подвергается опасности в связи с проблемами и разногласиями, возникшими среди Поместных Православных Церквей в последнее время. Эти разногласия опасны для единства Православия, потому что они касаются общения Православных Церквей. Поэтому Патриарх Феофил от имени Иерусалимской Церкви послал приглашения всем Автокефальным Церквям для того, чтобы в атмосфере братской встречи обсудить, как можно выйти из этой ситуации.

Встреча в Аммане не была предназначена для изучения глубины стоящих проблем, а для того, чтобы начать диалог между Церквями. И этим будет сохранено единство Православия. Мы же имеем диалог со всеми другими вероисповеданиями, иными религиями, и когда возникает серьезный вопрос в отношении православной среды, то естественно, что решать вопросы разногласий можно путем диалога. А чтобы начать диалог, кому-то надо было проявить инициативу. Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III проявил такую инициативу в надежде, что все братья-Предстоятели автокефальных Церквей откликнутся на его призыв — именно потому, что территория Иерусалима связывает всех христиан, как «Матерь всех Церквей».

— Мы видели информацию в СМИ о вашей поездке в Стамбул и встрече с Константинопольским Патриархом Варфоломеем. Это было как-то связано со встречей в Аммане?

— Я имел честь быть одним из членов делегации Иерусалимской Церкви, по поручению Патриарха Феофила III, и посетил 15 февраля Константинополь, чтобы информировать Всесвятейшего Вселенского Патриарха Варфоломея о цели созыва этой братской встречи в Аммане и лично вручить официальное письмо от Патриарха Феофила, а также передать его глубокую озабоченность необходимостью поддерживать Священные каноны Православной Церкви. Мы объяснили, что цель братской встречи не мотивируется желанием изменить статус Вселенского Патриарха, а просто начать диалог на нейтральной территории. Всесвятейший Патриарх Варфоломей принимал нас с большой любовью и уважением, но он ответил, что эта инициатива Иерусалимского Патриарха Феофила должна была быть согласована с Константинопольской Патриархией заранее. В присутствии членов Синода Константинопольской Церкви мы также обменялись мнениями по многим вопросам, касающимся взаимоотношений двух наших Церквей и обстоятельств, которые диктуют необходимость сотрудничества во всем мире, и особенно на Ближнем Востоке.

— Как часто глава Иерусалимской Православной Церкви ранее приглашал представителей иных самостоятельно управляемых Церквей на подобные встречи?

— Патриархи Иерусалима за почти уже две тысячи лет христианства периодически созывали Соборы и встречи по различным вопросам, волнующим Церковь Христову. Понадобится много времени для перечисления всех важнейших встреч и Соборов за эти столетия. Наиболее известные из них, после Апостольского Собора 51 года от Р.Х., — это Собор 1443 года, в котором принимали участие Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский Патриархи, а также много иных архиереев, представлявших все основное мировое Православие того времени. В том числе и митрополит Константинопольской Церкви Арсений Кесарийский, который в большой степени явился инициатором этого Иерусалимского Собора 1443 года. Собор обсудил и осудил унию Ферраро-Флорентийского собора. Можно назвать также достаточно важным Собор 1672 года в Вифлееме, который утвердил «Исповедание веры».

— В каких местах проходили подобные встречи и как долго они длились?

— Братские встречи по обмену мнениями обычно продолжаются 2-4 дня и могут проходить в любом месте канонической территории приглашающей стороны. Например, город Амман и королевство Иордания — это территориально-церковная юрисдикция нашего Иерусалимского Патриархата. Состоявшаяся 25-27 февраля встреча собрала глав и официальных представителей некоторых Православных Церквей. Она была достаточно конструктивной и показала потребность в подобных неформальных общениях.

— Есть ли какие-либо правила или традиции в Православии проведения подобных встреч?

— Церковная история знает немало подобных встреч, как в Аммане, где происходил обмен мнениями и информацией об актуальных событиях современности. Например, в апреле 2019 года подобная встреча Предстоятелей состоялась на Кипре, по инициативе главы Кипрской Церкви. Каких-либо особенных правил для подобных встреч не установлено, но традиция предписывает присутствие на них Предстоятелей самостоятельных Церквей или официально уполномоченных на это архиереев. При этом необходимо помнить, что, начиная с 1961 года, право координации созыва Всеправославных Соборов, а также больших общих встреч и совещаний принадлежит Патриарху Константинополя.

— Существует особенное и благословенное определение Иерусалимского православного Патриархата как «Матери всех христианских Церквей». Когда и как появился этот титул?

В сознании христиан всегда было представление о том, что именно Иерусалим был родиной Святых Евангелий

— Титул официально зафиксирован в решениях II Вселенского Собора, который состоялся в 381-м году в Константинополе. Но мы знаем, что еще в Новом Завете, говорится об этом. Например, в Евангелии от Луки сказано: «От имени Его надлежит призвать все народы, начиная с Иерусалима» (Лк. 24:47). А апостол Павел в послании к Римлянам прямо говорит о необходимости особого отношения к христианам Иерусалима (ср. Рим. 15:25-26). В сознании христиан всегда было представление о том, что именно Иерусалим изначально был родиной Святых Евангелий. Во время воскресных служб уже с VIII века во всех Православных Церквях поется тропарь святого Иоанна Дамаскина: «Радуйся Сион, Матерь всех Церквей Божьего жилища». Это выражает чаяния Церквей всего христианского мира.

— А почему мы и в наше время употребляем титул «Матерь всех Церквей»?

— Этот титул повторяется всегда, когда приветствуют Иерусалимского Патриарха. Это не означает, что Иерусалимская Церковь претендует на особые права или первенство в Православии, но это подтверждает сам факт, что здесь родилась христианская вера, здесь место земной жизни Иисуса Христа, и отсюда апостолы были посланы по всему миру нести Благую весть. Однако это не надо путать с ситуацией, когда некоторые называют Константинопольскую Церковь своей Матерью. Например, Румынская, Болгарская, Чешская, Польская, Албанская, Сербская и Русская, так как они вышли из лона Константинопольской Церкви и между ними есть некоторая связь. Но для всех Церквей вообще «Матерью-Церковью» является Иерусалим, место, где произошло главное чудо — Воскресение Христово! Здесь Сам Спаситель учредил первую Церковь в день Пятидесятницы!

— Высокочтимый владыко, на каких принципах основывается последовательность перечисления Православных Церквей в настоящее время? Почему именно таков диптих Церквей в XXI веке?

— Диптихи, которые существуют сегодня, были зафиксированы решениями IV Вселенского Собора, который состоялся в 451-м году в Халкидоне — пригороде Константинополя. Это был период первых десятилетий существования Византийской империи.

Последовательность поминания Предстоятелей Церквей была установлена следующая: Римская и равная ей Константинопольская кафедры, затем — Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская. В последующие столетия в этот список поминаемых Предстоятелей добавлялись Церкви в порядке времени получения автокефалии. Исключение составляет Кипрская Архиепископия, которая, хотя и получила автокефалию в 431-м году (V век), но исторически имеет сегодня десятое место в общеправославном диптихе. Но в любом случае диптих Церквей — это лишь порядок чести, а не первенство.

Беседовал Александр Логвиненко

Православие.ru/Патриархия.ru

Εκδοχή: Ρωσική

Τα υλικά κατά θέματα

Συνάντηση του προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων με την πρέσβη της Ελλάδας στη Μόσχα

Митрополит Волоколамский Иларион: Профанация таинств представителями «ПЦУ» свидетельствует о том, что происходит внутри этой псевдоцерковной структуры [Συνεντεύξεις]

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: το θέμα της Ουκρανίας δεν έκλεισε [Συνεντεύξεις]

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: Οι διαβουλεύσεις της «πρωτοβουλίας του Αμμάν» θα συνεχιστούν [Συνεντεύξεις]

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στην Ιορδανία

Διαλογοσ και ενοτητα [Κείμενα]

Συνάντηση του προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων με την πρέσβη της Ελλάδας στη Μόσχα

Καταληψίες από την «Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας» κλείδωσαν ναό της Περιφέρειας Βίνιτσα της Ουκρανίας απ’έξω την ώρα που οι ενορίτες προσεύχονταν μέσα

Καταβάλλονται προσπάθειες να στερηθεί της οικίας του, που μετατράπηκε σε τόπο λατρείας, ο Ιερέας κατειλημμένου ναού στην Ουκρανία

Митрополит Волоколамский Иларион: Профанация таинств представителями «ПЦУ» свидетельствует о том, что происходит внутри этой псевдоцерковной структуры [Συνεντεύξεις]

Άλλα συνεντεύξεις

Иерусалим и братская встреча в Аммане

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: το θέμα της Ουκρανίας δεν έκλεισε

Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Ονούφριος: Το Αυτοκέφαλο θα πρέπει να είναι καρπός της ενότητας της Εκκλησίας και όχι συνέπεια του διχασμού της

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: Οι διαβουλεύσεις της «πρωτοβουλίας του Αμμάν» θα συνεχιστούν

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: Η απουσία κάποιων Εκκλησιών από το Αμμάν δεν καθιστά τη συνάντηση λιγότερο σημαντική

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: Ελπίζουμε ότι η συνάντηση στο Αμμάν θα αποτελέσει απαρχή και για άλλες παρόμοιες συναντήσεις, τις οποίες έχει ανάγκη σήμερα η ορθόδοξη οικογένειά μας

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: Δημιουργός της Εκκλησίας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός και κανείς πρόεδρος δεν θα μπορέσει να δημιουργήσει Εκκλησία

В.Р. Легойда: «Настоящий праздник — это когда ты с тем, кому тяжело»

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: Ουδέποτε η Ρωσική Εκκλησία αμφισβήτησε το πρωτείο του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, το ζήτημα είναι πώς κατανοείται αυτό το πρωτείο